08-08-2018 | Admin

Lấy thiện tu tâm, lấy thiện gột rửa tâm, lấy thiện tạo tâm, lấy thiện trị tâm, con người mới trở nên an lạc và hạnh phúc. Hướng thiện, trước tiên cần có một cái tâm tĩnh, một chút định lực đủ để buông xả phiền não, không lo màng đến vị lai, không chấp hiện tại, nội tâm tự nhiên sẽ được thanh thản. Bởi vì, tịnh do tâm sinh, khi một người có thể thưởng thức được cái đẹp của tâm tĩnh lặng thì tâm không sợ hãi, liền chẳng làm ác. Còn tham lam cùng tư ngữ dễ phá tan cái ninh tịnh của tâm; biển dục là căn nguyên dẫn tới mọi khổ đau, nếu đoạn trừ được căn này thì tất chẳng có ưu sầu và sợ hãi nữa.Mọi tạo tác đều khởi nguồn từ tâm, chỉ cần chúng ta có tâm thiện, có thiện hành tất nhiên sẽ có thiện quả, trời đất cũng chẳng bạc đãi chúng ta.


Hướng thiện, cần phải trị tâm, trước cảnh quyến rũ mê hoặc của ngoại cảnh cần tâm vô sở cầu, bởi vì tâm mà có cầu thì sẽ có tâm được mất, có tâm được mất thì sẽ có áp lực, người có áp lực sẽ không tự tại, không tự tại dẫn tới cảm giác khổ đau và phiền não. Bởi vậy, làm sao cho buông bỏ hết dục vọng của chính mình ngay trong nội tâm, tất cả lợi hại được mất hết thảy đều bỏ mặc, dĩ lý hành sự, cứ tùy theo tự nhiên, trời đất tự nhiên sẽ bảo hộ bạn.

Trong vũ trụ dường như có một loại năng lượng vô hình to lớn, nó chi phối vận mệnh con người, đó chính là loại năng lượng thưởng thiện phạt ác, nó bảo hộ người lương thiện. Đối với kẻ ác, dù cho hắn hiện tại đắc ý đó cũng là vì phúc báo của hắn vẫn chưa hưởng hết, đó chỉ là cái phúc báo ngắn ngủi tạm thời, tới khi phúc hết tất phải chịu khổ đau. Người hành thiện chân chính, trong tâm có nhân đạo nhất định sẽ có được an lạc và hạnh phúc trên thế gian này.


Rồi Tôn giả Ānanda đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với Tôn giả Ānanda đang ngồi xuống một bên:

– Ta tuyên bố một cách dứt khoát rằng, này Ānanda, thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác là điều không nên làm.
– Vì rằng, bạch Thế Tôn, Thế Tôn đã tuyên bố một cách dứt khoát rằng thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác là điều không nên làm. Nếu làm những điều không nên làm ấy thời có những nguy hại gì được chờ đợi?
– Vì rằng này Ānanda, Ta đã tuyên bố một cách dứt khoát rằng thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác là điều không nên làm. Nếu làm những điều không nên làm ấy thời có những nguy hại như sau được chờ đợi: Tự mình chê trách mình; sau khi được biết, kẻ trí chê trách; tiếng ác đồn xa; bị mê ám khi mạng chung; sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Vì thế, này Ānanda, Ta đã tuyên bố một cách dứt khoát rằng thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác là điều không nên làm. Nếu làm những điều không nên làm ấy thời có những nguy hại như vậy được chờ đợi.
– Ta tuyên bố một cách dứt khoát rằng, này Ānanda, thân làm thiện, miệng nói thiện, ý nghĩ thiện là điều nên làm.

– Vì rằng, bạch Thế Tôn, Thế Tôn đã tuyên bố một cách dứt khoát rằng thân làm thiện, miệng nói thiện, ý nghĩ thiện là điều nên làm. Nếu làm những điều nên làm ấy thời có những lợi ích gì được chờ đợi?

– Vì rằng này Ānanda, Ta đã tuyên bố một cách dứt khoát rằng thân làm thiện, miệng nói thiện, ý nghĩ thiện là điều nên làm. Nếu làm những điều nên làm ấy thời có những lợi ích như sau được chờ đợi: Tự mình không chê trách mình; sau khi được biết, kẻ trí tán thán; tiếng lành đồn xa; không bị mê ám khi mạng chung; sau khi thân hoại mạng chung, được sanh vào thiện thú, Thiên giới, cõi đời này. Vì thế, này Ānanda, Ta đã tuyên bố một cách dứt khoát rằng thân làm thiện, miệng nói thiện, ý nghĩ thiện là điều nên làm. Nếu làm những điều nên làm ấy thời có những lợi ích như vậy được chờ đợi.

( Kinh Tăng Chi,Chương Hai, Phẩm Tranh Luânj, Kinh Các Sức Mạnh, ĐTKVN tr 95)


BTV