• Phật giáo đem lại lợi ích gì cho tuổi trẻ?

    Phật giáo đem lại lợi ích gì cho tuổi trẻ?

    Sự hiện hữu của Đức Phật và giáo lý của Ngài để lại không chỉ riêng cho nhân loại, cho những người già và người trẻ đó là Từ bi và Trí tuệ. Hai viên thuốc có thể đánh bại mọi chuyện...