20-04-2020 | Admin


Đại Lão Hoà Thượng Thích Đôn Hậu, trước khi nhận chức Xử lý thường vụ Viện cũng phải đi “kinh Bắc”, nói chuyện bàn thảo với chính phủ Hà Nội để tìm lối gỡ nút thắt cho tương lai Phật giáo Việt Nam.


Trưởng Lão Hoà Thượng Thích Huyền Quang, trước khi tổ chức Đại hội bất thường cho Lưỡng Viện cũng xuôi lý Nam-  Bắc- Trung  và gặp mặt Cựu thủ tướng Phan Văn Khải  để nghị trình những yêu sách hoằng pháp trong công cuộc xây dựng Đạo Pháp và Dân tộc.


Đại Lão Hoà Thượng Thích Quảng Độ, trước khi ban hành tối hậu thư cho Thầy Tuệ Sỹ để thừa hành Phật sự cho Giáo Hội PG -VN -TN thì Ngài cũng đã thực hiện chuyến đi Bắc, về quê Thái Bình trên chuyến tàu lửa Nam kỳ - Bắc kỳ - qua Trung Kỳ.Những công việc Giáo hội của quý Ngài như sau:
H.T Thích Đôn Hậu mở rộng văn phòng 2 GHPGVNTN sang Hải ngoại, dưới sự kiêm chỉ của hai Hội đồng trong nước.
H.T Thích Huyền Quang đánh thức lương tâm và lòng tự trọng của Phật giáo đồ trong và ngoài nước bằng tái lập Đại hội GHPGVN TN tại Tu Viện Nguyên Thiều.
H.T Thích Quảng Độ thừa hành trao ấn cho các đời viện trưởng viện Hoá đạo để hành hoạt nhưng bất thành. Và Nhân danh Đức Đệ Ngũ Viện Tăng Thống thu quyền, hủy bỏ tất cả các chiếu thư, giáo chỉ và di chúc mật thư có liên quan đến các cá nhân, đương vi đại diện tối cao của lưỡng viện trong quá khứ.

Vào năm Phật lịch 2563 nhằm ngày 12/05/2019 và ngày 24/05/2019 Đức Đệ Ngũ Tăng Thống GHPGVN TN tiếp tục ban hành giáo chỉ số 19/VTT/ TT/ GC và ký quyết định số 14/QĐ/ TT/ VTT   ủy thác kế nhiệm và điều hành Viện Tăng Thống cho Hoà Thượng Thích Tuệ Sỹ, đương kim Phó viện trưởng Viện Hoá Đạo, tại Đại Hội Bất Thường tại Bình Định và sau đó Đại Hội VP2 GHPGVN TN tại Úc Châu tiếp tục nhiệm vụ khẩn thừa Đại hội suy tôn Đức Đệ Ngũ Tăng Thống và các thành viên Hội đồng Lưỡng Viện, tại Tu Viện Quảng Đức.

Hiện Tại do thời thế và nhiễu dương của đạo pháp và tình hình đa dân sự trong nội bộ Phật giáo. Nên, trước khi Hoà thượng Thích Tuệ Sỹ khâm lệnh cố Đại lão Hoà Thượng Thích Quảng Độ ( Đệ Ngũ Tăng Thống) nhận trách nhiệm quyết định số 14 và giáo chỉ số 19 vào tháng 3, ngày 15, P.L 2563 tại bổn tự.


Trong tâm thư Khâm thừa của H.T Tuệ Sỹ đã kiến đệ, thỉnh Hoà Thượng Thích Nguyên Lý, trụ trì chùa Từ Hiếu đồng hiệp trợ trọng trách và bảo trì Tổ ấn...
Như ấn tín, có thể có xảy ra biến cố ngoài ý muốn của đương kim đệ nhất VTT, thì Giáo Hội vẫn còn có người hợp danh để thừa hành những quy lệ của Hiến chương.

Sau đây là là những Đoàn thể đã hy hiến và tiếp nối mạng mạch của PGVN trong thời cận đại có thể chờ thời gian, long mạch thích hợp sẽ hội nhập hoặc đồng thành, dốc lòng cầu nguyện cho ngày Hiến chương GHPGVNTN tỏ rạng Phương Đông, sáng soi chân lý kế thừa lịch đại tổ sư.

1. Thượng thủ Tăng Đoàn GHPGVNTN cùng TV Hội đồng chứng minh, TV hội đồng điều hành.
2. Thượng thủ Tăng già Bản Thệ PGVN cùng TV Hội đồng giáo giới, TV hội đồng cố vấn giáo hạnh GĐPTVN.
3. Các quý chư Tăng, chùa viện, các giới trường PGVN.
4. Sơn môn, đồ chúng của các Đời Tăng Thống và Viện Trưởng viện Hoá đạo vẫn đang tôn thờ bậc minh sư tại trú xứ.
5. Các Tăng sĩ có chứng điệp từ các giới đàn do Chư tôn Đức PGVN khai mở, và các cựu học tăng từ những Phật học viện.

[...Từ tâm niệm sát na này trở đi, trên nền tảng sở y là Hội đồng Lưỡng Viện, tôi ước nguyện toàn thể Tăng, Tín đồ Phật giáo Việt Nam sẽ cùng hòa hiệp như nước với sữa, cùng tôn thờ một đấng Đạo sư Đại hùng lực, Đại từ bi; cùng hành trì một Chánh pháp chân thật không hư dối, không hề dao động trước mọi cuồng phong tham dục, si mê của thế gian. Cầu nguyện tất cả những người con Phật có đủ trí tuệ sáng suốt để thấy rõ hướng đi của mình; có đủ năng lực bồi dưỡng tinh thần Vô Úy để bước theo dấu chân Đại bi, Đại trí, Đại nguyện...]
____________
Huấn từ của HT Thích Quảng Độ - Cung tuyên trước Đại hội Nguyên Thiều, 2003.


Bảo Pháp