28-08-2018 | Admin– Ba pháp này, này các Tỷ-kheo, được người Hiền trí tuyên bố, được bậc Chơn nhân tuyên bố. Thế nào là ba?

Bố thí, này các Tỷ-kheo, được người Hiền trí tuyên bố, được bậc Chơn nhân tuyên bố. Xuất gia, này các Tỷ-kheo, được người Hiền trí tuyên bố, được bậc Chơn nhân tuyên bố. Hầu hạ cha mẹ, này các Tỷ-kheo, được người Hiền trí tuyên bố, được bậc Chơn nhân tuyên bố. Ba pháp này, này các Tỷ-kheo, được người Hiền trí tuyên bố, được bậc Chơn nhân tuyên bố.
Biết bố thí thiện sĩ,
Bất hại, chế ngự căn,
Tự điều, hầu cha mẹ,
Các vị sống phạm hạnh,
Bổn phận kẻ thiện khen,
Người hiền thực hiện chúng,
Bậc Thánh thấy rõ vậy
Đạt được đời an lạc.

(Kinh Tăng Chi Chương Ba, Tiểu Phẩm, ĐTKVN tr 182)

BTV