23-10-2017 | Admin

Phước báu là người bạn lành tốt nhất hằng trợ duyên cho chủ nhân gặt hái được nhiều sự an vui to lớn thù thắng. Trong kinh điển, Đức Phật có nói về sự xuất hiện của những pháp tạo nên phước lành thù thắng và cao thượng như sau:


"Do sự có mặt của lòng tin, này các Tỷ-kheo, một thiện nam tử có lòng tin tạo ra nhiều phước. Do sự có mặt của vật bố thí, này các Tỷ-kheo, một thiện nam tử có lòng tin tạo ra nhiều phước. Do sự có mặt của các vị xứng đáng được cúng dường, này các Tỷ-kheo, một thiện nam tử có lòng tin tạo ra nhiều phước."

(Tăng Chi Bộ - Anguttara Nikaya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt chương III - Ba Pháp).

Lời bàn:

Khi một thiện nam tử củng cố được niềm tin vị ấy hướng đến việc tinh tấn hành trì theo giáo Pháp chính điều này tạo nên nhiều thiện nghiệp công đức. Vị ấy bố thí với bàn tay rộng mở và sẵn lòng tạo dựng thiện sự nếu có sự hiện hữu của vật bố thí từ đó phước báu ngày thêm tăng tiến. Những bậc chân nhân có đạo tâm cao dày thành tựu tám chi phần trong bát chánh đạo và những vị đang tiến trên con đường này với giới đức trang nghiêm đạo tâm cao dày thật sự là những bậc đáng cúng dường, chính điều này tạo nên vô lượng vô biên công đức.

Tăng đoàn đệ tử Phật thì luôn thanh cao,hướng thượng có cả phàm tăng và thánh tăng, những ai hữu duyên cúng dường đến chư tăng cũng gặt hái được vô lượng vô biên công đức mà không có sự bố thí thuộc về cá nhân thí nào có thể sánh bằng.

Bởi vậy sự hiện hữu của niềm tin, vật thí và sự có mặt của vị đáng cúng dường là ba yếu tố tạo nên nhiều phước báu, từ đó những người con Phật gặt hái được nhiều an vui to lớn trong hiện tại và đời vị lai. NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.


Thiên An