12-06-2016 | Admin

Khi bánh xe Pháp luân chuyển đến chỗ nào thì nơi ấy hằng được sự an vui nếu như con người ta biết hướng về chân, thiện, mĩ, làm nảy nở, sinh sôi những hạt giống thiện lành trong tâm. Trong kinh điển, Đức Phật có nói về những nhân tố khiến các loại tài sản được tăng thịnh, ngoài vật chất thế gian những yếu tố như vậy còn hỗ trợ cho việc phát triển các thánh sản, đó là những tài sản tâm linh vô giá chỉ phát sinh khi con người ta biết tu tập và hành trì theo Chánh Pháp.


Bánh xe chuyển pháp đưa ta đến an vui

Và bậc Thiên Nhân Sư đã nhắn nhủ chúng ta như sau:

"Có bốn bánh xe này, này các Tỷ-kheo, thành tựu với chúng, bốn bánh xe được vận chuyển giữa chư Thiên và loài Người thành tựu với chúng, chư Thiên và loài nguời không bao lâu đạt đến sự lớn mạnh, tăng thịnh trong các tài sản. Thế nào là bốn? Trú xứ thích hợp, thân cận các bậc Chân nhân, tự nguyện chân chánh, trước đã làm phước."
(Tăng Chi Bộ - Anguttara Nikaya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Chương IV - Bốn Pháp).

Lời bàn:

Trú xứ thích hợp giúp cho việc tu tập được tiến triển thuận lợi, đó là những nơi an tịnh, tránh xa tiếng ồn. Nơi ấy có những vị thầy giỏi, những bậc chân nhân thông thạo Pháp học và Pháp hành để khi tu tập gặp chướng ngại, các vị ấy sẽ có những lời khuyên hợp thời, hợp lúc y theo Chánh Pháp giúp cho việc hành thiền cũng như học tập kiến thức Phật Pháp được tiến triển tốt đẹp.Bởi thế,rất nhiều hành giả đã đến các trường thiền, đây là nơi có nhiều điều kiện trợ duyên cho việc thanh lọc tâm dưới sự dẫn dắt của các vị thiền sư giàu kinh nghiệm thực chứng và để được thân cận các bậc chân nhân, các vị đồng phạm hạnh.Hành trì Phật Pháp chủ yếu dựa trên tinh thần tự giác, giác tha với chí nguyện chân chánh là đoạn trừ phiền não, khổ đau, đây là đòn bẩy giúp gia tăng nỗ lực tinh tấn vững bước đi trên đạo lộ Bát Chánh. Cuối cùng với sự trợ duyên của các Ba La Mật đã tạo dựng từ đời trước thì sẽ giúp cho việc tu tập nhanh tiến bộ để tiến đến việc thành tựu các tầng thánh quả và thấu hiểu lời Phật dạy bằng sự thực chứng khi trí tuệ siêu thế phát sanh. Bốn yếu tố được nhắc đến trong đoạn kinh trên thật sự vô cùng quan trọng hỗ trợ cho con đường đưa đến phạm hạnh được viên thành mĩ mãn.

Khi được trợ duyên bởi các điều như vậy thì sẽ giúp cho việc hành thiền thanh lọc tâm có nhiều điều kiện thuận lợi khi phát triển tột cùng sẽ giúp vị hành giả vượt thoát bờ mê chứng ngộ Niết Bàn bất tử. 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.


Thiện An