• Làm từ thiện để làm Người!

    Làm từ thiện để làm Người!

    Chúng ta lớn lên ai cũng được dạy về sự sẻ chia để thành người tốt. Và như thế, tôi ngắn gọn, làm từ thiện đúng nghĩa, là để làm Người.